Regulamin Sklepu

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy Regulamin (Regulamin) określa warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego w domenie www.mallady.pl przez Annę Żółtowską-Bednarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAL Anna Żółtowska-Bednarczyk z siedzibą w Wyszkowie oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Annę Żółtowską-Bednarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAL Anna Żółtowska-Bednarczyk z siedzibą w Wyszkowie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Definicje:
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Dostawca – Poczta Polska S.A. oraz DPD Polska Sp. z o.o. za pomocą której Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów;
Klient – osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami);
Kodeks Postępowania Cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, z późniejszymi zmianami);
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto Klienta – zindywidualizowane konto utworzone na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w następstwie dokonania przez Niego Rejestracji na stronie Sklepu Internetowego;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki sprzedaży Towarów i świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.mallady.pl;
Serwis – strona internetowa www.mallady.p, służąca do świadczenia usług szczegółowo opisanych na tej Stronie Internetowej, w szczególności sprzedaży Towarów;
Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy działający w domenie www.mallady.pl;
Sprzedawca - Anna Żółtowska-Bednarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAL Anna Żółtowska-Bednarczyk z siedzibą w Wyszkowie, przy ul. 11 Listopada 14/18, 07-202 Wyszków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 762-189-68-41, REGON: 141142472; e-mail: kontakt@mallady.pl;
Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;
Towar – produkt sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem w ramach Sklepu Internetowego;
Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Towaru prezentowanego w ramach Sklepu Internetowego.
2. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie zawartych w nim postanowień (akceptacja Regulaminu).
3. Sprzedawca udostępnia Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. dostępu do sieci Internet;
b. przeglądarki internetowej z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firfox (wersja 22 lub nowsza), Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), Opera (wersja 11 lub nowsza) lub Safari (wersja 5 lub nowsza);
c. minimalnej rozdzielczości ekranu 1366 x 768 pikseli;
d. posiadania łącza internetowego o przepustowości wynoszącej co najmniej 256 kbit/s.
5. Informacje o Towarach prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
6. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz korzystania z usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz ich cen, przeprowadzania promocji i wyprzedaży oraz ich odwoływania. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.
8. Wszystkie zdjęcia prezentowane na Stronie Internetowej Sklepu podlegają ochronie prawa autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).
9. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:
a. nie ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego;
b. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym i sprzecznym z dobrymi obyczajami oraz nie wykorzystywania Sklepu Internetowego i Strony Internetowej Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadniony interes Sprzedawcy;
c. nie naruszania dóbr osobistych i innych praw osób trzecich;
d. korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na użytek własny; w szczególności nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub innej, naruszającej interes Sprzedawcy.
e. nie naruszania dóbr osobistych i innych praw Sprzedawcy.
10. Na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy Administrator Danych może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy pisemnej przetwarzanie danych osobowych. W dniu 20 listopada 2014 r. MAL Anna Żółtowska-Bednarczyk zawarła z Bright Group Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy Placu Wolności 12, 35-073 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368717, NIP: 602-01-18-848, nr REGON 180609098, umowę o przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorach danych o nazwie „Użytkownicy i klienci sklepu www.mallady.pl".

§ 2 REJESTRACJA
1. Składanie zamówień na Towary oferowane w Sklepie Internetowym możliwe jest po dokonaniu rejestracji (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).
2. Rejestracja Klienta następuje przez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego, dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego. Rejestracja jest jednorazowa i następuje jednocześnie ze złożeniem Zamówienia. Oznacza to, że Klient, który chce założyć Konto powinien połączyć tę czynność ze złożeniem Zamówienia. Podczas składania kolejnych Zamówień Klient posługuje się Loginem (indywidualnym oznaczeniem Klienta – adresem poczty elektronicznej) oraz Hasłem ustalonym przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
3. Login oraz hasło Klienta są poufne. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w związku z ich utratą przez Klienta lub udostępnieniem ich przez Klienta osobom trzecim. Wszelkie informacje podane przez Klienta podczas rejestracji albo wymagane do dokonania zakupów bez rejestracji powinny być prawdziwe i aktualne. Aktualizacji lub zmiany danych w formularzu rejestracyjnym Klient dokonuje przy użyciu ustalonego przez Niego Loginu i Hasła.
4. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypełnionego formularza rejestracyjnego i kompletnego zamówienia, Klient otrzymuje w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) wyszczególniony w formularzu rejestracyjnym, informację o potwierdzeniu dokonania zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem z Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

§ 3 ZAMÓWIENIA
1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze w godzinach 10.00-18.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni robocze po godzinie 18.00 oraz w soboty, niedziele i święta, rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
2. Klient zarejestrowany na Stronie Internetowej Sklepu dokonuje zamówienia po zalogowaniu się do Sklepu przez dodanie wybranego przez siebie Towaru do koszyka, następnie potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk (np. „Kupuję) i jednocześnie wskazuje sposób płatności i dostawy, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (o ile Klient zażądał jej wystawienia), ewentualne uwagi dotyczące złożonego zamówienia oraz adres dostawy.
3. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie przez dodanie wybranego towaru do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie" z jednoczesnym wskazaniem sposobu płatności i dostawy, a także danych niezbędnych do realizacji zamówienia takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, telefon kontaktowy, adres, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (o ile Klient zażądał jej wystawienia), ewentualne uwagi dotyczące złożonego zamówienia oraz adres dostawy. Klient dokonujący zakupów bez rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
4. Po skompletowaniu zamówienia przez Klienta oraz wskazaniu przez Niego sposobu płatności i dostawy na ekranie wyświetli się podsumowanie złożonego zamówienia zawierające:
a. opis zamawianego Towaru lub Towarów;
b. jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów;
c. rodzaj i koszty Dostawy;
d. dane niezbędne do wystawienia faktury VAT;
e. dane i adres Klienta.
5. Wysłanie Zamówienia następuje przez kliknięcie opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia" i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem.
6. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia („Potwierdzenie" lub „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia"). Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości. Wiadomość ta zawiera m.in. numer Zamówienia złożonego przez Klienta.
7. W sytuacji, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia w każdym z następujących przypadków:
a. formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w nieprawidłowy sposób;
b. Zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.
9. O okolicznościach, o których mowa w ust. 7 i 8 Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym Sprzedawca otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu ceny uiszczonej przez Klienta oraz kosztów dostawy (o ile zostały one przez Klienta uiszczone) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zwrot nastąpi w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu, w którym kwota uiszczona przez Klienta została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.

§ 4 CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Wszystkie ceny są określone i podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy. O kosztach Dostawy Klient będzie informowany przy wyborze sposobu Dostawy.
3. Cena podana przy każdym z Towarów jest wiążąca dla Klienta i Sprzedawcy z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się na Stronie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania promocji, w tym wprowadzania w nich zmian. Powyższe zmiany nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed datą ich wejścia w życie.
5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
6. Klient może wybrać następujące formy płatności:
a. Płatność online (e-przelewem) za pośrednictwem systemu DotPay obsługiwanego przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 w Krakowie;
b. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
c. Płatność gotówką (za pobraniem) do rąk Dostawcy.
7. W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym na poleceniu przelewu należy zamieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.
8. W przypadku braku zapłaty za Zamówienie w ciągu 10 dni od daty jego złożenia, transakcja zostanie uznana za nieaktualną i automatycznie anulowana.

§ 5 DOSTAWA
1. Dostawy Towarów są realizowane za pośrednictwem Dostawcy na adres podany przez Klienta podczas składania Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją warunków i kosztów dostawy.
3. Realizacja Zamówienia następuję wyłącznie po jego uprzednim opłaceniu.
4. Dostawa Towaru zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie do 7 Dni roboczych następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności gotówką (za pobraniem) dostawa Towaru zostanie zrealizowana w terminie 7 Dni Roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca dokonał potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
5. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy Dostawca zostawia awizo.
6. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zawarcia transakcji, którym jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
7. Klient powinien sprawdzić czy doręczona przesyłka jest zgodna z Zamówieniem i czy nie jest uszkodzona. W razie stwierdzenia tych okoliczności Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

§ 6 REKLAMACJE
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność zakupionego w Sklepie Internetowym Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami).
2. Reklamację należy przesłać na adres Sprzedawcy wraz z reklamowanym Towarem, dowodem zakupu (o ile to możliwe) i opisem reklamacji.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni i powiadomi Go o sposobie dalszego postępowania.
4. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca dokonuje naprawy Towaru lub wymiany reklamowanego Towaru na pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Sprzedawca zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę Towaru lub też zwróci – w następstwie odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany Towar. Zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni na rachunek podany przez Klienta;
5. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania Sklepu Internetowego, w tym przerw w funkcjonowaniu Stron Sklepu Internetowego, Klient może zgłaszać na adres elektroniczny Sprzedawcy.
6. Reklamacja powinna zawierać w szczególności jej przedmiot (w tym rodzaj nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego), datę wystąpienia nieprawidłowości, imię i nazwisko oraz adres Klienta składającego reklamację oraz jego adres elektroniczny.
7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. W przypadku, gdy reklamacja nie może być rozpatrzona w tym terminie, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta, informując go jednocześnie o powodach opóźnienia i planowanym terminie rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący Konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy Sprzedaży w ciągu 10 dni od dnia wydania Towaru zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuję przez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres Sprzedawcy. Dla zachowania 10-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a wzajemne świadczenia stron podlegają zwrotowi.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy.
5. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznie złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy przez Klienta.

§ 8 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 9 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe są chronione ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.
3. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane Klienta są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
4. Klienci Sklepu Internetowego mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 10 NEWSLETTER
1. Każdy Klient Sklepu Internetowego może skorzystać z nieodpłatnej usługi newslettera świadczonej drogą elektroniczną (newsletter).
2. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta materiałów w formie elektronicznej, w szczególności informacji o dostępnych Towarach, usługach i planowanych promocjach.
3. Klient ma możliwość zlecenia usługi przesyłania newslettera podczas rejestracji. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.
4. Klient jest uprawniony w każdym czasie do rezygnacji z usługi newslettera.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na Stronie Internetowej Sklepu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22, poz 271 z późniejszymi zmianami).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta przez umieszczenie stosownego komunikatu na Stronie Internetowej Sklepu, przez okres nie krótszy niż 14 Dni Roboczych. W przypadku, gdy Klient zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zawiadamia o tym Sprzedawcę w terminie 14 Dni Roboczych, licząc od dnia, w którym Klient uzyskał informację o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji nowego Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.
4. Spory między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przed sądem powszechnym, właściwym według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. W przypadku zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed tą zmianą będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
6. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, w miejsce postanowień Regulaminu dotkniętych nieważnością stosuje się te przepisy. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 2 grudnia 2014.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem